Башкы баракка

Маалыматтар

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын

системасы

   

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:

Конституция

Конституциялык  мыйзам

Кодекс

Мыйзам

Мыйзамдык күчү бар жарлык 

     

 Мыйзам  алдындагы  актылар:

КРнын Жогорку Кенешинин Жарлыктары

КРнын  Президентинин Жарлыктары

КР  Өкмөтүнүн токтомдору

Министирликтердин,админстрациялык ведомостволордун актылары 

   
 ЖОБ  жана ЖМА органдарынын ченемдик укуктук актылары:

Жергиликтүү жамааттын уставы,жергиликтүү  кеңештин регламенти, токтомдор жана   жергиликтүү  кеңештин башка чечимдери, жергиликтүү  референдумдарды жана жарандардын жыйынында кабыл алынган чечимдер, ЖОБ органдарынын жана кызмат адамдарынын укуктук  актылары. 

 

                       Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө конституциялык жоболор

                       өлкөнүн учурдагы мыйзамдары менен такталат жана өнүктүрүлөт.Алар шарттуу түрдө түмөндөгүдөй

                                               үч блокко бөлүнөт. 

                     Биринчи блок-жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерин тикелей жөнгө                                                   салган  мыйзам  актылары:

       . “ КРдагы шайлоолор жөнүндө” КРнын Кодекси (мында жергиликтүү кенештердин депутаттарын

           жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын шайлоону уюштуруунун жана

          өнүктүрүүнүн ченемдери.

       . “ Жергиликтүү кенештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” КРнын Мыйзамы 

       . “ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик админстрация жөнүндө”

           КРнын  Мыйзамы.

       . “ Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” КРнын  Мыйзамы.

       . “ Аксакалдар соттору жөнүндө” КРнын Мыйзамы.

       . “ Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык  негиздери жөнүндө”

           КРнын  Мыйзамы.

       . “ Муниципалдык кызмат жөнүндө” КРнын  Мыйзамы.

       . “ Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө” КРнын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу КРнын Мыйзамы.

       . “ Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө” КРнын Мыйзамы.  ж.б.      

 

        Экинчи блок –  мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-

 экономикалык мамилелери жагындагы жалпы мамилелери, жалпы  маселелерди толуктаган  жана жонго салган

                                                           мыйзам  актылары.             

      .   КРнын жер кодекси.

      .  “КРнын республикалык бюджети жөнүндө” КРнын мыйзамы (жыл сайын)    

      .  “КРнын  казначылыгынын негизги жоболору жөнүндө” КРнын мыйзамы.    

      .  “КРдагы микрофинансалык  уюмдар жөнүндө” КРнын Мыйзамы.    

      .  “Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө” КРнын Мыйзамы.    

      .  “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө” КРнын Мыйзамы.    

      .  “Чарбалык шериктештиктер жана коомдор жөнүндө” КРнын Мыйзамы.    

      .  “Кредиттик союздар жөнүндө” КРнын Мыйзамы. 

   

               Үчүнчү блок- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине тигил же  бул даражада

                                       тиешеси бар мыйзам актылары:     

      .  КРнын  эмгек кодекси.     

      .  “КРнын  администрациялык жоопкерчилик жөнүндө” Кодекси     

      .  “Юридикалык жактарды каттоо жөнүндө” КРнын Мыйзамы.     

      .  “ Мамлекеттик  адамдар жөнүндө” КРнын Мыйзамы.     

      .  “КРдагы мамлекеттик, мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө”

           КРнын Мыйзамы.      

      .  “КРда турак жай фондун менчиктештирүү жөнүндө” КРнын Мыйзамы. 

 

               Айылдык  жана поселкалык кенештердин депутаттарынын иштеринин негизги формалары

                                                                     жана  ыкмалары. 

Жергиликтүү  кеңештин депутаттарынын иши-нин негизги  формалары

 

  Жергиликтүү  кенештин  депутаттарынын ишинин                          негизги   ыкмалары

                                             

    Жергиликтүү кеңештин  сессиясы    Жергиликтүү кеңештин сессиясында сөз сүйлөө

 

Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиясы    Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиясында                              сөз  сүйлөө

 

    Жергиликтүү кеңештин убактылуу                     комиссиясы             Депутаттык  суроо-талап

 

               Шайлоо  округу               Депутаттык  кайрылуу

 

  Консультациялык-кенешүү органдарынын               комиссияларында       Округудун шайлоочуларын кабыл алуу

 

Жарандардын даттануулары,арыздары жана         кайрылуулары  менен иштөө   Округдун жарандарынын коомдук бирикмелеринин                 ишине  катышуу    

                                                                                                

Шайлоочулардын алдында отчет же маалымат   менен  сөз сүйлөө      Консультациялык-кенешүү органдарынын                жыйналыштарына  катышуу